Welkom

Bensink Consultancy is een transparante organisatie die graag meedenkt met organisaties bij het in lijn brengen van de informatievoorziening met hun organisatiedoelen en biedt oplossingen voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het realiseren van vernieuwing.

Oplossingsgericht denken en handelen is de kracht van Bensink Consultancy. Vraagstukken worden benaderd vanuit het drieluik van mensen, processen en systemen. Het contact met mensen is daarbij dé motor voor oplossingsrichtingen.

Audit & advies

Bensink Consultancy is een onafhankelijke organisatie die audit en advies levert gericht op het verbeteren van de besturing en beheersing van de bedrijfsvoering van organisaties en hun informatiehuishouding (ICT).

Verander- en implementatietrajecten

Eén van de specialismen is het snel kunnen komen tot inzicht in de huidige situatie en het benoemen van eventuele knelpunten om op basis daarvan bruikbare aanbevelingen te formuleren. Veel kennis is opgedaan tijdens opdrachten binnen grootschalige verandertrajecten waarbij informatievoorziening geheel of gedeeltelijk is vernieuwd. Vaak wordt daarbij door middel van data analyses inzicht verschaft en controles vormgegeven.

Het nieuwe werken

De trend ‘het nieuwe werken’ doet een groot beroep op de flexibiliteit van de informatie­voorziening van een organisatie. Onderwerpen als informatiebeveiliging en het technisch kunnen operationaliseren van eisen en wensen zijn belangrijk. Bensink Consultancy heeft binnen deze onderwerpen diverse audits en advies trajecten uitgevoerd.

Accountants

Bensink Consultancy levert tevens ondersteuning aan accountants bij hun werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole. In dit kader zijn bij diverse organisaties in samenwerking met accountants audits uitgevoerd.

 

Projectmanagement

Vraagstukken waarbij stapsgewijs een verandering in de organisatie moet worden doorgevoerd, een migratie- of verandertraject, zijn vaak complexe uitdagingen. Bensink Consultancy denkt graag mee om hier op vooral pragmatische wijze sturing aan te kunnen geven.

Verander- en implementatietrajecten

Het creëren van draagvlak en het enthousiasmeren van medewerkers behoort tot één van de kerncompetenties. Het stellen van realistische doelstellingen en het plannen van haalbare tijdspaden is van essentieel belang. Bensink Conculstancy heeft ervaring in het vervullen van de rol van projectleider en het invullen van Quality Assurance bij diverse verander- en implementatietrajecten.

Data kwaliteit

In de praktijk blijkt het vaak lastig voor organisaties om van de grote hoeveelheid gegevens waar zij de beschikking over hebben, de kwaliteit te borgen. Bensink Consultancy heeft ervaring met datamigratie trajecten, dataschoning en heeft organisaties geholpen bij het ordenen en inventariseren van informatiebehoefte teneinde de juiste stuurinformatie op een correcte wijze te kunnen ontsluiten.

Intermediair

Het is belangrijk en tegelijkertijd een hele uitdaging om behoeften en (technische) mogelijkheden af te stemmen en in lijn met elkaar te brengen. Dit soort trajecten heeft baat bij een intermediair; iemand die beide partijen begrijpt. Bensink Consultancy wordt vaak ingezet in projecten om als die tussenpersoon op te treden. Elkaar verstaan en begrijpen is een belangrijk uitgangspunt voor elk project.

Coaching & Training

Tijdens de diverse trajecten waar Bensink Consultancy bij betrokken is geweest, is het trainen en begeleiden van mensen een belangrijke activiteit. In dat kader zijn diverse workshops en trainingen ontwikkeld en gegeven. Via deze site wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe trainingen en/of workshops. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de onderstaande trainingen en/of workshops, of wilt u een training ontwikkelen en heeft daarbij expertise nodig, neem dan gerust contact op.

IT auditing voor accountants

Een geautomatiseerde informatievoorziening is eerder regel dan uitzondering. Mede ingegeven door wet- en regelgeving is de accountant verplicht om aandacht te besteden aan de geautomatiseerde informatievoorziening bij haar klant. Daarom worden in dit kader trainingen verzorgd voor accountants om meer inzicht in het werkveld en de werkwijze van een IT auditor te krijgen. Op deze wijze kan een accountant beter bepalen in welke situaties een IT auditor ingeschakeld kan worden en op welke wijze de samenwerking het meest efficiënt en effectief kan worden ingevuld.

 

Datamigratie: veel meer dan een technisch vraagstuk

Het beschikken over de juiste informatie is van groot belang. Het vormt het uitgangspunt voor het nemen van managementbeslissingen. Het feit dat die informatie alleen van toegevoegde waarde kan zijn als de diverse data op een correcte manier wordt vastgelegd, verwerkt, bewaard en geïnterpreteerd is essentieel. Gegevens passeren diverse processen en systemen waardoor het geheel in de praktijk redelijk complex kan worden. Inzicht krijgen en overzicht houden is daarom cruciaal. Tijdens deze interactieve sessie wordt ingegaan op het totale proces van een datamigratie en de bijkomende aspecten, zoals het borgen van de kwaliteit van gegevens. De laatste workshop was tijdens een DAMA seminar (lees hier een review).

Over Myrna

Na zeven jaar werkzaam geweest te zijn als IT-Auditor in loondienst was het tijd voor een nieuwe uitdaging! Daarom ben ik, Myrna Bensink, in december 2010 mijn eigen onderneming gestart, genaamd Bensink Consultancy

Mijn expertise ligt in het vervullen van de rol van Intermediair tussen opdrachtgever en leverancier en het zijn van een professioneel vaktechnisch klankbord voor directie en management bij beleidsvorming en verandertrajecten. Als IT-Auditor heb ik de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van organisatorische veranderingen en grote implementatieprojecten. Ik heb ruime ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen bij verschillende ondernemingen. Het motiveren, enthousiasmeren, aan sturen en coachen van mensen is één van mijn specialismen.

Eén van mijn grote hobby’s is reizen. Het op ontdekking gaan en vooral zelf ervaren hoe het is om het leven vanuit een andere invalshoek en cultuur te beleven. Openstaan voor verandering levert leuke ervaringen op en verbreed je eigen blik.